• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

господарот

 1. Boots

  Гафир, 23-45

  “Јас барам, и од Господарот мој и од Господарот ваш заштита... И Ние Муса, секако, го испративме со знаменијата Наши и со доказот јасен, до фараонот, до Хаман и до Карун... кои рекоа: “Волшебник и лашко!” И бидејќи им дојде со вистина од Нас, рекоа: “Убијте ги машките деца на оние кои...
 2. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Алек (Грушка)

  СУРА ЕЛ-АЛЕК (Грушка) Мекка - 19 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Читај во името на Господарот твој кој создаде, 2. го создаде човекот од грушка на крв! 3. Читај, зашто Господарот твој, навистина, е Најблагороден, 4. кој поучува со перо: 5. го поучи човекот со она што...
 3. Boots

  Kuran i Kerim Ед-Духа (Утро)

  СУРА ЕД-ДУХА (Утро) Мекка - 11 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во утрото, 2. и во ноќта кога таа ќе се скрие, 3. Господарот твој не те остави и не те замрази! 4. За тебе сигурно е подобро на Ахирет отколку на овој свет! 5. Господарот твој, секако, ќе ти даде...
 4. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Феџр (Зора)

  СУРА ЕЛ-ФЕЏР (зора) Мекка - 30 ајети Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во зората, 2. и во десетте ноќи, 3. парни и непарни, 4. и во ноќта кога ќе исчезне, 5. има ли во тоа, за надарениот со разбир, заклетва? 6. Не виде ли како постапи Господарот твој со Ад? 7. И со...
 5. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Иншикак (Цепење)

  СУРА “ЕЛ-ИНШИКАК”(Цепење) Мекка - 25 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кога небото ќе се расцепи, 2. и кога Господарот негов ќе го послуша. - Он е Кому треба да се биде послушен, 3. и кога земјата ќе се порамни, 4. и кога ќе го исфрли она што е во неа и ќе стане празна...
 6. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Џин (Џинови)

  СУРА “ЕЛ-ЏИН” (“Џинови”) Мекка - 28 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Кажи: “Објавено ми е дека една дружина на џинови го слушале, па рекле: ‘Да, ние слушнавме еден чудесен Кур’ан, 2. кој упатува кон показот и му поверувавме, и никогаш на Господарот наш нема здруженик да му...
 7. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Калем (Калем)

  СУРА “ЕЛ-КАЛЕМ” (“Калем”) Мекка - 52 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Нун! Се колнам во калемот и во она што оние го пишуваат: 2. ти не си, со благодетот на Господарот твој, луд, 3. и ќе добиеш награда која никогаш не ќе престане, навистина! 4. Да, голем ахлак поседуваш...
 8. Boots

  Kuran i Kerim Ер-Рахман (Милостивиот)

  СУРА “ЕР-РАХМАН” (“Милостивиот”) Медина - 78 ајети Во името на Аллах , Милостивиот Сомилосен! 1. Милостивиот! 2. Кој го поучи со Кур’анот! 3. Он го создаде човекот! 4. Он го поучи да објаснува! 5. И Сонцето и Месечината одат по пресметаното! 6. И ѕвездите и стеблата паѓаат на сеџде...
 9. Boots

  Kuran i Kerim Ен-Неџм (Ѕвезда)

  СУРА “ЕН-НЕЏМ” (звезда) Мекка - 62 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во ѕвездата кога ќе зајде, 2. дека другарот ваш не скршна во заблуда, а ниту, пак, залута, 3. и не зборува по желба своја, 4. туку тоа е само Објава што се објавува! 5. Го поучува Силниот и...
 10. Boots

  Kuran i Kerim Ет-Тур (Тур)

  СУРА ЕТ-ТУУР (Тур) Мекка - 49 ајети Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен! 1. Се колнам во Тур, 2. и во Книгата во редици поредена, 3. на кожа одвиткана; 4. се колнам и во Куќата подигната, 5. и во сводот воздигнат, 6. и во морето затоплено, - 7. дека казната на Господарот твој ќе...
 11. Boots

  Kuran i Kerim Ед-Духан (Чад)

  СУРА “ЕД-ДУХАН” (“чад”) Мекка - 59 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Ха, Мим! 2. Се колнам во Книгата јасна! 3. Да, Ние ја објавивме, во една ноќ благословена. Ние сме, навистина, опоменувачи! 4. Во неа се одделува секоја наредба мудра ; 5. наредбата Наша: Ние...
 12. Boots

  Kuran i Kerim Ес-Сеџде (Сеџде)

  СУРА ЕС-СЕЏДЕ (Сеџде) Мекка - 30 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Елиф, лам, мим! 2. Објавувањето на Книгата, во која нема сомнение, е од Господарот на световите. 3. Или зборуваат: “Тој го измислува.” Но, не! Тоа е вистина од Господарот твој за да го опомениш народот...
 13. Boots

  Kuran i Kerim Еш-Шуара (Поети)

  СУРА ЕШ-ШУАРА (Поети) Мекка - 227 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Та, син, мим! 2. Еве ајети од Книгата јасна! 3. Ќе ја жалостиш ли душата твоја затоа што тие не веруваат? 4. Кога би сакале би им испратиле знамение, па вратовите нивни ќе останат наведнати. 5. И ниедна...
 14. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Фуркан (Разделувач)

  СУРА ЕЛ-ФУРКАН (Разделувач) Мекка - 77 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Нека е возвишен Оној кој го објави Разделувачот на вистината од невистината до робот Свој за да биде Опомена за световите! 2. Оној чија власт на небесата и на Земјата е - Негова, Кој не си присвои...
 15. Boots

  Kuran i Kerim Мерјем (Мерјем)

  СУРА МЕРЈЕМ (Мерјем) Мекка - 98 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Каф, ха, ја, ајн, сад! 2. Спомен од милоста на Господарот твој за Зекерија, робот Негов: 3. кога го замоли Господарот негов со скришна молба. 4. Зекерија рече: “Господаре мој, коскиве мои, навистина...
 16. Boots

  Kuran i Kerim Ел-Кехф ( Пещерата )

  СУРА ЕЛ-КЕХФ (Пештера) Мекка - 110 ајети Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен! 1. Благодарение на Аллах кој на својот роб му објави Книга која не ја искриви, 2. туку: вистинска за да опомене со казна тешка од Него и да ги зарадува верниците кои работат добри дела дека за нив има...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom