Šta je Novo?
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
  • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
DBTech - AJAX Threads

Besplatno DBTech - AJAX Threads [1.1.2]

Nema dozvole za preuzimanje
DBTech - AJAX Threads [PRO] Nulled

Kompatibilnost VB verzija
VB4

AJAX Threads oživljava vaše niti, automatski se osvježavaju bez potrebe za ponovnim učitavanjem stranice.

Koristi
AJAX Threads je idealan proizvod za forume sa zauzetim temama ili koji se bave bilo kojom vrstom "događaja" bilo da su TV emisije, sport ili igre!
AJAX Threads vam omogućuje da teme učinite "automatski ažuriranim" bez da ih korisnik mora osvježavati. To može dati prednosti izvedbe kada se primijeni na niti koje primaju mnogo zahtjeva za osvježavanjem i može povećati sudjelovanje korisnika.
Možete postaviti cijele forume da njihove teme budu aktivne uživo. Možete čak dopustiti samo VIP korisničkim grupama da se teme automatski osvježavaju kako bi se povećao broj pretplata.

Glavne značajke
Automatski osvježi teme: Korisnici će sada vidjeti nove objave u "stvarnom vremenu" bez potrebe za osvježavanjem stranice

Prednosti performansi: Ako vaš forum prima mnogo zahtjeva za osvježavanjem tema koje se često objavljuju, to može predstavljati veliki pritisak na vašem poslužitelju - AJAX niti će uvelike smanjiti resurse poslužitelja koji se koriste u tim situacijama osvježavajući samo minimalne potrebne informacije.

Potpuna kontrola: Možete postaviti kontrole automatskog osvježavanja po forumu. Možete postaviti određene korisničke grupe da primaju povlasticu, a možete je čak i automatski primijeniti na popularne teme!

DBTech - AJAX Threads [PRO] Nulled
Kompletan popis značajki
Lite
* vBOption: Omogući automatska ažuriranja
* vBOpcija: Interval osvježavanja
* vBOpcija: Istek vremena mirovanja
* vBOpcija: Automatski poništavanje mirovanja
* vBOption: Omogući informacijsku traku (Govori korisnicima koliko se često nit osvježava, jesu li neaktivni i kako poništiti neaktivnost itd.)
* Mogućnost za korisnike da ručno osvježe niti ako su automatska ažuriranja onemogućena (bez obzira na to ne može se osvježavati češće od intervala osvježavanja)
* Mogućnost za korisnike da ručno ponište stanje mirovanja ako su automatska ažuriranja omogućena i dosegnuto je vrijeme mirovanja
* Postavka po korisničkim grupama za određivanje jesu li automatska ažuriranja omogućena
* Postavka po korisničkim grupama za određivanje jesu li ručna ažuriranja omogućena
* Postavka po kategoriji za određivanje jesu li automatska ažuriranja omogućena
* Postavka po kategoriji za određivanje jesu li ručna ažuriranja omogućena
* Postovi koje su dohvatile AJAX niti označeni su kao pročitani
* "Trajanje" po korisničkoj grupi prije nego što nit postane "neaktivna".

profesionalac
* vBOpcija: Minimalni broj odgovora
* Postavka po forumu za određivanje jesu li automatska ažuriranja omogućena
* Postavka po forumu za određivanje jesu li ručna ažuriranja omogućenaCompatibility VB Version
VB4

AJAX Threads brings your threads alive, making them automatically refresh without needing to reload the page.

Uses
AJAX Threads is the ideal product for forums with busy threads or which deal with any sort of "event" be that TV shows, sports or game releases!
AJAX Threads allows you to make topics "auto update" without the user having to refresh. This can give performance benefits when applied to threads which receive a lot of refresh requests, and can increase user participation.
You can set whole forums to have their threads be live automatically. You can even allow only VIP usergroups to have threads refresh automatically to increase subscription numbers.

Major Features
Automatically Refresh Threads: Users will now see new posts in "real time" without having to refresh the page

Performance Benefits: If your forum receives lots of refresh requests on threads being posted in often this can put a lot of strain on your server - AJAX Threads will greatly reduce server resources used in those situations by refreshing only the minimum information required.

Total Control: You can set per forum auto-refresh controls. You can set particular usergroups to receive the benefit, and you can even have it apply automatically to popular threads!


Complete Feature List
Lite
* vBOption: Enable Automatic Updates
* vBOption: Refresh Interval
* vBOption: Idle Timeout
* vBOption: Automatic Un-Idle
* vBOption: Enable Information Bar (Tells users how often the thread refreshes, whether they're idle, and how to un-idle, etc)
* Ability for users to manually refresh threads if Automatic Updates are disabled (cannot refresh more often than Refresh Interval regardless)
* Ability for users to manually un-idle themselves if automatic updates are enabled and the Idle Timeout is reached
* Per-usergroup setting to determine if automatic updates are enabled
* Per-usergroup setting to determine if manual updates are enabled
* Per-category setting to determine if automatic updates are enabled
* Per-category setting to determine if manual updates are enabled
* Posts fetched by AJAX Threads are marked as read
* Per-usergroup "duration" before a thread goes "idle".

Pro
* vBOption: Minimum Replies
* Per-forum setting to determine if automatic updates are enabled
* Per-forum setting to determine if manual updates are enabled​

Slični Resursi

DBTech - vBShout Admin
0.00 star(s) 0 ocjena
Preuzimanja
0
Ažurirano
Divi Ajax Search  |  WordPress Plugin Boots
0.00 star(s) 0 ocjena
Ažurirano
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom