• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

tefsir

 1. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Qasas

  "Ta-sin-mim. /1/ Ovo su ajeti Knjige jasne! /2/ Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musau i Faraonu, onako kako je bilo, i to za one ljude koji vjeruju. /3/ Faraon se u zemlji bio, uzdigao, i stanovnike njezine na stranke izdijelio; jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao...
 2. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Lukman

  "Elif-lam-mim/1/ Ovo su ajeti mudre Knjige, /2/ upute i milosti onima koji budu dobro činili, /3/ onima koji namaz budu obavljali i zekat davali i koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali; /4/ takvi su na Uputi Gospodara svoga i oni će uspjeti. /5/ Na početku sure "El-Bekare" općenito je...
 3. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Az-Zuhruf

  "Ha-mim."/1/ "Tako Mi Knjige jasne", /2/ "Mi je objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli", /3/ "a on je u Glavnoj knjizi, u Nas, cijenjen i savršen."/4/ "Zar da odustanemo Opomenu vam saopćavati zato što svaku mjeru zla prelazite?"/5/ "A koliko smo Mi prijašnjim narodima...
 4. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Ad-Duhan

  "Ha-mim."/1/ "Tako mi Knjige jasne", /2/ "Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noći , i Mi, doista, opominjemo"; /3/ "u njoj se rasčlanjuje svaka savršeno stvorena stvar!" /4/ "po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike" /5/ "kao milost Gospodara tvoga - On, uistinu, sve čuje i sve...
 5. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Muhamed
  5.00 star(s) 2 Ocjena

  "Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju."/1/"A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je Istina od Gospodara njihova, On će preko hrđavih postupaka njihovih prijeći i prilike će njihove poboljšati."/2/" Zato što...
 6. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Kaf

  Ova je sura prva sura u dijelu Kur'ana sa kratkim surama, prema najispravnijem tumačenju, a dokaz za to je ono što navodi Ebu-Davud od Osmana ibn Abdullaha ibn Evsa, a on od svoga djeda, kako Abdullah ibn Seid kaže: "Pričao mi je Evs od Ibn Huzeife, koji kaže: /229/ "Uputili smo se Allahovom...
 7. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Ez-Zarijat

  “Tako mi onih koji uzdižu prašinu /1/, i onih koji teret nose /2/, i onih koje plove lahko /3/, i onih koji naredbe sprovode /4/. Istina je, zaista, ono čime vam se prijeti /5/. Nagrada i kazna sigurno će biti /6/. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva /7/, vi govorite nejednako /8/. Od Njega se...
 8. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir – Sura El-Kamer

  Već je ranije naveden hadis Ebu-Vakida el-Lejsija da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio suru “Kaf” i suru “Ikterebetis-saah” (El-Kamer) na hadžijskim i ramazanskim bajram-namazima. Isto tako, učio bi ih i na većim skupovima iz razloga što ove sure u sebi sadrže obećanje i prijetnju, te ajete o...
 9. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Munafikun

  "Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: 'Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!', i Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci." /1/"Oni su svoje zakletve štitom uzeli, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju." /2/ "To...
 10. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Qiyama
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi /1/ i kunem se dušom koja sebe kori. /2/ Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti ?!/3/ Naprotiv; Mi možemo izravnati jagodice prstiju njegovih./4/ Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi /5/ pa pita: 'Kada će Smak svijeta biti?'/6/ Kada se pogled...
 11. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Insan
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  Zar ne dođe čovjeku jedan dio vremena u kojem nije bio spomena vrijedan /1/ Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi; /2/ Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti; /3/ Muslim u svom Sahihu bilježi...
 12. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mursalat

  Buharija bilježi od Ibn-Mes’uda, r.a., da je rekao: (567) "Dok smo sjedili sa Allahovim Poslanikom a.s., u pećini na Mini, došla mu je objava sure "El-Murselat". Ja sam je pamtio dok ju je učio, a usta samo što su prestala da je izgovaraju. Kada odjednom prema nama skoči zmija, a Allahov...
 13. Boots

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir – Sura Al-Ahkaf

  “Ha-Mim.”/1/ “Objavljivanje Knjige od Allaha je, Silnoga, Mudroga!”/2/ “Mi smo nebesa i Zemlju, i ono što je između njih, sa Istinom stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime se opominju.” /3/ “Reci: ‘Šta mislite o onima koje mimo Allaha molite? Pokažite mi koji dio...
 14. Admin

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir – Sura Ad-Duha
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  Imam Ahmed od El-Esveda ibn Kajsa navodi da je rekao: /644/ “Čuo sam Džunduba da je rekao: ‘Vjerovjesnik, s.a.v.s., se jednom prilikom razbolio pa nije noćni ibadet provodio jednu ili dvije noći, pa mu je jedna žena došla i rekla: ‘Muhammede, mora da te je tvoj šejtan ostavio.” Na to je Uzvišeni...
 15. Admin

  Kur'an Tefsir Ibn Kesir – Sura Abasa

  “On se namrštio i okrenuo” /1/ “zato što je slijepac njemu prišao.” /2/ “A šta ti znaš, možda će se on očistiti”,/3/ “ili opomenuti, pa da mu Opomena koristi.” /4/ A što se tiče onoga koji je bogat”, /5/ ” ti se njemu okrećeš”, /6/ “a ti nisi odgovoran da se on ne očisti.” /7/ “A što se tiče...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom