• Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže nad Mojom srdžbom”. Bilježe Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže.
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaže: Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko ucini neko djelo u ime nekog osim Mene, Ja cu ga prepustiti tome drugom." Muslim (i Ibn Madždže).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Na Sudnjem Danu ce Allah reci: Gdje su oni što su se voljeli u Ime Moje Uzvišenosti? Danas cu ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!" Bilježe Buhari (i Malik).
 • Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeca, a velicina Moj ogrtac! Bacit cu u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprostavi." Bilježe Ebu Davud (Ahmed i Ibn Madždže, sahih hadis).

ibn

 1. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura En-Nisa

  EN-NISA - ŽENE / OBJAVLJENA U MEDINI, IMA 176 AJETA. El-Avfi navodi od Ibn-Abbasa: "Poglavlje 'En-Nisa' objavljeno je u Medini." Ovako prenosi Ibn-Merdevejh od Abdullaha ibn Zubejra i Zejda ibn Sabita. U "Mustedreku" el-Hakim navodi predanje od Ma'n ibn Abdurrahmana ibn Abdullaha ibn Mesuda...
 2. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura El-Maida

  EL - MAIDA / TRPEZA - OBJAVLJENA U MEDINI, IMA120 AJETA Prenosi Ibn-Merdevejh, od Omerove majke, a ona od svoga amidže, /1/ da je on bio na putu sa Allahovim Poslanikom, sallAllahu alejhi we sellem, kada mu je objavljena sura El-Maida, od čije se težine slomio vrat njegove jahalice. Prenosi...
 3. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Anam

  EL-EN'AM / Stoka - objavljena u Meki,165 ajeta* El-'Avfi prenosi da je Ibn-'Abbas rekao: "Sura El-En'am objavljena je u Meki." A Et-Taberani prenosi da je Ibn-'Abbas rekao: "Sura El-En'am objavljena je kompletna noću u Meki, i sa njom je sišlo 70. 000 meleka koji su naglas tesbih činili...
 4. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura El-Araf

  EL - A'RAF / BEDEMI - Objavljena u Meki, ima 206 ajeta* Elif - Lam - Mim - Sad./1/ "Ovo je knjiga koja ti se objavljuje - i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka." /2/ "Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne...
 5. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura El-Anfal

  EL - ENFAL /PLIJEN - OBJAVLJENA U MEDINI* , IMA 75 AJETA** „Pitaju te o plijenu. Reci: ‘ Plijen pripada Allahu i Poslaniku.’ Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.“/1/ El-Buhari prenosi od Ibn-Abbasa: Riječ...
 6. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura Et-Tewba
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  ET-TEVBA / POKAJANJE / OBJAVLJENA U MEDINI*, IMA 129 AJETA** "Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore." /1/ "Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti." /2/ Ova časna sura jedna...
 7. Boots

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura Jusuf

  Objavljena u Meki , Ima 111 ajeta Elif-lam-ra. Ovo su ajeti Knjige jasne! /1/ Objavljujemo je kao Kur´an na arapskom jeziku, da biste razumjeli./2/ Objavljujući ti ovaj Kur´an, Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo iako prije njega nisi doista ništa znao./3/ Što se tiče pojedinačnih...
 8. Boots

  Razna Pitanja Majka mi zabranjuje dobrovoljni post i namaz

  Znam da sam dužan poštovati roditelje i biti im poslušan, međutim, majka mi zabranjuje da postim dobrovoljni post i klanjam nafilu. Da li sam dužan u tome joj udovoljiti? Islam uči svoje sljedbenike da roditeljima posvećuju posebnu pažnju i da se prema njima plemenito ophode. Kur’an...
 9. Admin

  Kuran i Kerim Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Hidžr
  5.00 star(s) 1 Ocjena

  "Elif-Lam-Ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!" /1/ "Zažalit će nevjernici često što nisu postali muslimani."/2/ "Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znat će oni!" /3/ O pojedinačnim harfovima na početku nekih sura već je bilo govora. Riječi Uzvišenog: "Zažalit će...
 10. Boots

  Literatura Ahlak selefa

  Strah od umišljenosti Rekao je Ebu Vehb el-Mervezi: “Upitao sam Ibnul Mubareka: ‘Šta je kibr – oholost?’ Reče: ‘Da prezireš ljude.’ Pa sam ga upitao o umišljenosti. Reče: ‘Da vidiš da ti imaš nešto što drugi nemaju, ne znam kod klanjača goru stvar od umišljenosti.'” Rekao je Ahmed Ibn Ebi...
 11. Boots

  Razna Pitanja Učenje Kur’ana sa mobitela u vrijeme hajza

  Ramazan je mjesec intenzivnog učenja Kur’ana, stoga me zanima da li je ženi u vrijeme hajza dozvoljeno učiti Kur’an sa mobitela i sličnih uređaja? Zahvala pripada Allahu, Milostivom Samilosnom. Neka su salavati i selami na Allahovog poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve njegove...
 12. Boots

  Literatura Poslanikovo ophođenje prema nemuslimanima

  Njegovom milošću i uzvišenim ahlakom nisu počašćeni samo oni koji su ga slijedili, već i njegovi najljući neprijatelji. Onaj ko je pristao da bude sa njim, ko je povjerovao njegovoj poruci i uspio se družiti sa njim, postao je velik i odabran. I tako rade veliki ljudi – oni sve one koji pristanu...
 13. Boots

  Razna Pitanja Zabrana nošenja nikaba

  PITANJE: Es selamu alejkum wa rahmatulahi wa baraktuh, cijenjeni Sheikh. Sigurno vam je situacija naših sestara koje nose nikab u Austriji poznata. Da li sestra, koja nema mogućnost da učini hidžru, treba da (ako postoji potreba da izađe iz kuće) skine nikab ili šta da učinimo? Allah vas...
 14. Boots

  Literatura Propisi o sedždi zahvale

  Propisi o sedždi zahvale Priredio: mr. Elvedin Pezić 1. Pojam sedždetuš-šukr – sedžda zahvale odnosi se na zaseban ibadet koji podrazumijeva činjenje jedne sedžde kada čovjek dobije neku nesvakidašnje lijepu vijest ili kada mu bude podarena neka posebna blagodat. 2. Sedžda zahvale nepoznat je i...
 15. Boots

  Literatura Čestitanje tuđih praznika

  Čestitanje tuđih praznika Autor Teksta: dr. Safet Kuduzović Kada god se približi neki nemuslimanski praznik, počnu se voditi polemike da li čestitati dotični praznik ili ne. Nije poznato da nemuslimani pomišljaju a kamoli raspravljaju o tome da li muslimanima čestitati Bajram ili Novu...
 16. Boots

  Literatura Post muharrema i dan Ašure

  Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za post dana Ašure, nadam se u Allaha da će oprostiti (grijehe) prethodne godine.” Prenosi Ahmed (296/5), Muslim (1163). U mjesecu muharremu je dan...
Google ads alanı
Nazad
Top Bottom